loading
Opel flotta-ügyfelei a flotta-kedvezményrendszer segítségével hosszú távon kiszámítható 
előnyökben részesülnek.

Flotta-kedvezményre jogosultak többek között lehetnek:

Magyarországon bejegyzett vállalkozások
Egyéni vállalkozók
Különböző szakmai kamarák tagjai ( az adott kamarával történt megállapodás alapján )
Köztisztviselők, közalkalmazottak
Mozgáskorlátozottak
Egyházak, egyházi személyek
Taxi
Gépkocsivezetés képzés
Opel dolgozók és beszállítók
Katonai és Rendészeti szervek
Kormányzati szervek
Diplomáciai testületek
Valamint minden magánszemély jogosult Opel flottakedvezményre, ha az új gépkocsiját lízing 
konstrukcióban vásárolja meg.
A támogatások mértékéről és további részletes tájékoztatásért valamint speciálisan az Ön vállakozására
alakított konkrét ajánlatért kérjük forduljon flotta értékesítési tanácsadónkhoz.

A további együttműködés reményében kérjük tájékoztassa kollégánkat a flottavásárlási terveiről. Adja 
meg elérhetőségét és hamarosan telefonon is jelentkezünk Önnél egy személyes találkozó egyeztetése 
céljából, hogy választ kapjon felmerülő kérdéseire.

Bizalma a márka iránt megtisztelő számunkra, várjuk érdeklődését!

Az alábbi felsorolás tartalmazza az Opel Magyarország flottapolitikája által meghatározott ügyfél 
kategóriák felsorolását és meghatározását.

Cégek / vállalkozások
A cégek / vállalkozások meghatározása a következő, olyan üzleti felhasználók, akik legalább 1 darab 
OPEL Southeast Europe Kft. által forgalmazott gépjárművet vásárolnak az adott naptári évben. Azon
Magyarországon bejegyzett vállalatok, magánvállalkozások illetve őstermelők, melyek gépjárműparkkal 
rendelkeznek vagy annak létrehozására törekednek.

Egyházak, egyházi személyek

Magyarországon bejegyzett történelmi egyházak vagy ezen egyházak felesküdött tagjai. A 
Flottakedvezmény jogosultságának érvényesítéséhez az adott egyház által kiállított eredeti vagy hiteles 
másolati igazolás meglétét, Forgalmazó minden esetben köteles ellenőrizni, s annak eredetijét 
megőrizni.

Jogi tevékenységet végző személyek

Olyan személyek és vállalkozások, melyek jogi tevékenységet folytatnak és ezt a Magyar Ügyvédi 
Kamara (megyei kamara), Magyar Országos Közjegyzői Kamara (megyei kamara), illetékes Bíróság 
Elnöke vagy Ügyészég vezetője által kiállított okmánnyal igazolni tudják. A kedvezmény nem 
átruházható. A Flottakedvezmény jogosultságához a kamarai igazolást minden esetben Forgalmazó 
köteles ellenőrizni, s annak eredetijét megőrizni.

Katonai és Rendészeti szervek

A Magyar Honvédség bármely hadnemében szolgáló hivatásos illetve szerződéses állományú 
személyek. A Rendőrségnél (ORFK, BRFK) szolgáló hivatásos és szerződéses állományú személyek. 
A Flottakedvezmény jogosultságához érvényes katona igazolvány/rendőrigazolvány szükséges, 
melynek másolatát Forgalmazó köteles megőrizni.

Közalkalmazottak

Azon személyek, aki közalkalmazotti státuszban dolgoznak és a közalkalmazotti tábla besorolásába 
esnek. (Lásd idézett törvény.) Érvényes közalkalmazotti igazolvány, vagy munkáltatói igazolás 
szükséges.
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1. § (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati 
költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a 
feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára 
terjed ki. A törvény hatálya alá tehát azok a nevelési-oktatási, szociális és egészségügyi, 
közművelődési, sport és művészeti, közgyűjteményi és tudományos stb. intézmények tartoznak, 
amelyek egyrészt a társadalom mindennapi együttéléséhez nélkülözhetetlen közös szükségletek 
kielégítését szolgálják, másrészt működésük finanszírozását állami vagy önkormányzati, egyszóval 
közösségi költségvetésből biztosítják."

Köztisztviselők

Azon személyek, akik valamely közhivatal alkalmazásában állnak és hivatalos köztisztviselői 
igazolvánnyal rendelkeznek.
1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
1. § (1) E törvény hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági igazgatási 
társulása, közterület-felügyelete, a körjegyzőség (a továbbiakban: képviselő-testület hivatala) 
köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, 
az Alkotmánybíróság Hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága és a Közbeszerzések Tanácsa köztisztviselői 
és ügykezelői közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a 
köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az országgyűlési 
biztos hivatala, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete esetében a próbaidőre, a pályázatra 
és a tartalékállományra vonatkozó rendelkezéseket e szervek szervezeti és működési szabályzatában 
(ügyrendjében) meghatározott munkakörök esetében, az ott meghatározott eljárási rend szerint kell 
alkalmazni.

Márkakereskedésben dolgozók

Azon magánszemélyek, akik munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
állnak valamely Hivatalos Opel Márkakereskedéssel illetve Szervizzel, valamint előbbi személyek közeli 
hozzátartozói. A jogviszonyt igazoló dokumentumot a Márkakereskedésnek kell kiállítania.

Mozgáskorlátozottak

Támogatásban részesülhetnek azok a mozgáskorlátozott egyéni vásárlók vagy gyámjaik, akik 
rendelkeznek a területileg illetékes Közigazgatási Hivatal igazolásával. Ennek a hiteles másolatát a 
Forgalmazó köteles megőrizni. A forgalmi engedélyben tulajdonosként vagy üzembentartóként a 
mozgáskorlátozott személynek vagy gyámjának kell szerepelnie. Egy mozgáskorlátozott személy és 
gyámja évente maximum 2 gépkocsi után részesülhet támogatásban.

Nagycsaládosok Szervezete

Minden olyan magánszemély jogosult az ügyfélkedvezményre, aki tagja a Nagycsaládosok 
Szervezetének és erről a Szervezet hivatalos igazolást állít ki. Igazolás hiteles másolata megőrizendő.

OPEL beszállítók

Ebbe a Flottavásárlói csoportba tartoznak azon vállalatok, amelyek OSE által, mint hivatalos beszállítók 
lettek minősítve. A jogosultságról az OPEL Southeast Europe Kft. flotta osztálya mind a Vevőt mind a 
Forgalmazót tájékoztatja.

Szakmai kamarák tagjai

Azok a személyek, akik valamelyik OPEL Southeast Europe Kft-val szerződésben álló és 
Magyarországon hivatalosan bejegyzett szakmai kamaránál tagsággal rendelkeznek. A kedvezmény 
másra nem átruházható.
A kampányban résztvevő jelenlegi OSE partnerek: MAKASZ (Magyar Kamarák Szövetsége), Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), Magyar Gyógyszerész Kamara, Magyar Orvosi 
Kamara, Magyar Állatorvosi Kamara, Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara.

Magyar Kamarákért és Szakszervezetekért Szövetség
(MAKASZ - 1195 Budapest, Üllői u 283.)
(http://www.makasz.hu/) tagjai
Magyar Orvosi Kamara
(MOK - 1068 Budapest, Szondi u. 100.)
(http://www.mok.hu/) tagjai

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
(MESZK - 1085 Budapest, Horánszky u. 15.)
(Levelezési cím: 1082. Budapest, Üllői út 82/e.)
(http://www.meszk.hu/) tagjai

Magyar Állatorvosi Kamara
(MÁOK - 1078 Budapest, István u. 2.)
(http://www.maok.hu/) tagjai

Magyar Mérnöki Kamara
(MKK - 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.)
(http://www.mkk.hu/) tagjai

Magyar Gyógyszerészi Kamara
(MGYK - 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.)
(http://www.mgyk.hu/) tagjai

Magyar Építész Kamara
(MÉK - 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2.)
(http://www.mek.hu/) tagjai

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
(SZVMSZK - 1135 Budapest, Szegedi út 37-39.)
(http://www.szvmszk.hu/) tagjai

V.I.P.
Azon magánszemélyek, akik magas közjogi tisztséget töltenek be, illetve nagy megbecsülésnek 
örvendenek a társadalom széles rétegeiben, támogatásban részesíthetők az OPEL márka 
presztízsének növelése érdekében. A kedvezmény igénybevételéhez az Értékesítési igazgató 
jóváhagyása szükséges, ezért ezen esetekben Márkakereskedőnek írásban kell előzetes jóváhagyást 
kérnie.

Ajándék és nyeremény autók 
Az Opel gépjárművek népszerűsítésének és mind szélesebb körben történő ismertsége érdekében, a 
média vagy nagy hatáskörrel bíró vállalatok által rendezett nyereményjátékokon való díjként történő 
megjelenés támogatására létrehozott kategória. A Flottakedvezmény jogosultságának elbírálása 
kizárólag az Értékesítési igazgató hatásköre. Ez esetben tudomásul kell venni, hogy a vevő és a 
végfelhasználó személye egymástól eltérő, illetve a megtartási idő ellenőrzésétől is el lehet tekinteni.

Ezen Flottakategória által nyújtott kedvezmények és lehetőségek közvetlen reklámra történő 
felhasználása sem az OSE, sem pedig a Forgalmazó részére nem engedélyezett.

A kedvezmény jogosultságának feltételei:

A játék hirdetésének egy megőrzött példánya. Szórólap vagy újsághirdetés.
Eredeti vagy másolt példány a nyertes részére történő átadást igazoló okmányból. Kiegészítve a nyertes 
adatainak feltüntetésével.
Közjegyző által hitelesített sorsolási jegyzőkönyv
Minden esetben meg kell győződni arról, hogy az esetlegesen alkalmazandó nyereményadóval és 
Szerencsejáték Felügyelet részére történő bejelentéssel kapcsolatos teendők elvégzésre kerültek-e.

Diplomáciai testületek, nemzetközi szervezetek
Ezen Flottavásárlói csoportnak adandó kedvezmény minden konzulátusnak, követségnek, nemzetközi 
szervezetnek, valamint minden konzulátus és követség olyan külföldi vagy magyar állampolgárságú 
munkatársának jár, aki diplomata igazolvánnyal tudja státuszát igazolni, amely egyben a jogosultság 
igazolását is jelenti. Hiteles másolatát a Forgalmazónak meg kell őriznie.
Diplomata kedvezményt a külföldi szolgálatban lévő magyar állampolgároknak abban az esetben lehet 
adni, ha hivatalos minisztériumi megbízásból legalább 1 éve külföldön dolgozik és diplomata útlevéllel 
igazolni tudja diplomata státuszát.
Nemzetközi szervezetnek minősül minden olyan szervezet, mely működése több állam támogatására 
épül és tevékenységi köre több államot érint. (pl.: ENSZ, Világbank)
Abban az esetben, ha a jogosultság tisztázása bonyodalmakba ütközik, az OSE Flotta osztályától a 
Forgalmazó tanácsot kérhet, vagy a vásárlóval igazoltatja az adott vásárlói csoportba való tartozását.

Európai – Globális megállapodások
Az Opel Europe nemzetközi nagy vásárlókkal Pan Európai szerződést köt, melyek feltételrendszeréről 
és időtartamáról tájékoztatja az OSE-t. Ilyen esetekben a vásárló felé történő ajánlatadás során a 
speciális flotta eljárást követjük, beleértve a Forgalmazói árrés mértékét. Kedvezményre szóló 
jogosultság igazolásaként a vásárlóra való hivatkozás elegendő a hivatalos okmányokon.

Gépkocsivezető-képzés
Olyan természetes vagy jogi személyek, akik gépjárművezetői oktatói engedéllyel rendelkeznek. A 
jogosultság igazolása ezen engedély hiteles másolatával és annak megőrzésével történik.

Kormányzati szervek – államigazgatás, költségvetési szervek
Kormányzati jellegű kedvezményre jogosult minden olyan költségvetési intézmény, valamint 
önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, iskolák, kórházak, egyházak stb., akik nem tartoznak a 
központosított közbeszerzések hatálya alá.

Magyar Autókölcsönzők Szövetsége
Mindazon jogi személyek, melyek a Magyar Autókölcsönzők Szövetségének tagjai és Magyarországon 
gépjármű bérbeadással illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatással foglalkoznak. Tagságukat a 
Szövetség hivatalos dokumentummal igazolja. A gépjárművekre vonatkozó speciális tartási idő: 4 hónap 
és 5.000 kilométer.

Operatív/pénzügyi Lízing
Azon cégek, amelyek pénzügyi vagy operatívlízing szolgáltatást biztosítanak a gépjárművásárlók 
részére. Ezen kategória célja, a gépkocsikat hosszú távra (min. 6 hónap és 6.000 km) más üzleti 
felhasználóknak lízing formájában bérbe adó cégek támogatása. Ilyen jellegű kedvezményre jogosult 
mindazon vállalkozás, mely rendelkezik a fent említett jellegű szolgáltatásokhoz szükséges 
engedélyekkel és a Társasági szerződésben a tevékenységi körök között ez a szolgáltatás 
megtalálható. Lízingtámogatás csak a lízingbe adott gépjárművekre igényelhető, a lízingtársaság saját 
használatú gépjárműveire a társaság üzleti felhasználóként történő besorolása szerinti kedvezmény 
adható.

A pénzügyi lízing támogatásának feltételei:
A lízing cég nevére kiállított számla
Ugyanazon lízing társaság nevére vagy az üzembentartó nevére kiállított forgalmi engedély.
Lízing szerződés vagy nyilatkozat a lízingcég részéről az üzembentartó személyére vonatkozóan
Kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozat a megtartási időre vonatkozóan: 4. számú melléklet.

Taxi vállalkozások
Olyan természetes vagy jogi személyek, akik személyfuvarozó (Taxi) engedéllyel rendelkeznek. A 
jogosultság igazolásához a Forgalmazónak az engedély másolatát meg kell őriznie.
Nem talált a fenti felsorolásban olyan kategóriát, amibe Ön is beletartozik?
Akkor az Ön flotta kategóriája a Pénzügyi Lízing, melyhez nem kell mást tenni-e, mint pénzügyi lízing 
finanszírozás igénybevételével kell megvásárolni a gépjárművet.

Kiemelt Partner Program
A program célja kulcsfontosságú vásárlóink Opel modelljeihez fűződő lojalitásának növelése 
alkalmazottaik vásárlásainál nyújtott anyagi támogatásán keresztül.
A jogosultság elbírálása az Értékesítés igazgatójának hatáskörébe tartozik.
A program részleteiről, kiemelt ügyfeleink listájáról, a kedvezmények mértékéről OPEL Southeast 
Europe Kft. külön tájékoztatást ad ki. A kiemelt partner programra vonatkozó szerződést minden 
esetben az OPEL Southeast Europe Kft. köti meg.

A Kiemelt Partner Programban résztvevő partnerek listájáról érdeklődjön értékesítő kollégánál.
A * jelölt rész kitöltése kötelező
Az Ön személyes adatait a megfelelő adatkezelők fogják kezelni az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint.

Adatvédelemmel kapcsolatos jogaira, valamint elérhetőségi adatainkra vonatkozóan itt talál információt.
Ugrás az oldal tetejére